Llengües

La Fundació Rubricatus té com a un dels seus objectius, promoure la integració social efectiva de les persones amb discapacitat, ja sigui a través de la prestació de serveis de teràpia ocupacional, donant suport a la seva activitat profesional o mitjançant el suport a les famílies dels seus treballadors o usuaris.

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) és un servei que està en funcionament dels de la dècada de 1970 i que forma part del Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus.

El Centre Ocupacional és l’alternativa dins l’àmbit dels serveis socials, a la integració d’aquelles persones que no puguin incorporar-se al sistema ordinari de treball ni a un Centre Especial de Treball perquè no disposen d’una capacitat productiva suficient per establir una relació laboral contractual.

L’STO es configura com un servei social de tipus rehabilitador, diürn, adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual adultes, amb un grau de disminució legalment reconegut igual o superior al 65% i sense capacitat productiva, segons la valoració efectuada per l'Equip de Valoració d'Adults (EVO Laboral) de la Generalitat de Catalunya. Actualment, el Servei té una capacitat per a 56 places.

Les funcions primordials de l’STO són:

-
Ajustament personal i social: a través d'activitats que tenen com a objectiu la rehabilitació estructural de la persona i la millora de la seva relació amb l'entorn comunitari.
-
Ocupació terapèutica: mitjançant el desenvolupament de tasques amb les quals s'eviten ocupacions rutinàries i estèrils i s'intenta que la persona pugui adonar-se de l'assoliment d'un resultat material i satisfactori.
El Servei de Teràpia Ocupacional també disposa d’un Programa General d'Activitats en el que es contemplen activitats d’ajustament personal, social i d’ocupació terapèutica. Amb elles, es pretén potenciar al màxim les capacitats personals i socials de les persones ateses, dins d’una perspectiva de millora substancial de la seva qualitat de vida. Una vegada a l’any es realitza una valoració del programa i es planifiquen les activitats que es duran a terme l’any següent.
Mitjançant un Programa Individual de Suport es planifica una atenció personalitzada adequada a les característiques i necessitats de cada usuari/a del servei. En el cas de les persones valorades com a STO amb auxiliar de monitor, s'elabora un programa de suport extens / generalitzat (supervisió intensa); i en el cas de les persones valorades com a STO, s'elabora un programa de suport extens/limitat (periòdic).
Si estàs interessat/ada en sol·licitar una plaça al Servei de Teràpia Ocupacional de La Fundació Rubricatus clica aquí.
Algunes de les activitats que es duen a terme dins el Servei de Teràpia Ocupacional de La Fundació Rubricatus són:
 • Ocupació terapèutica
 • Manteniment d'habilitats acadèmiques funcionals
 • Activitats de comunicació
 • Psicomotricitat i educació física
 • Estimulació cognitiva
 • Piscina
 • Fotografia
 • Artesania
 • Cuina
 • Sortides culturals / lúdiques i convivències d'estiu
 • Atenció individualitzada
logo serveis persones

L’any 1996 neix el Servei de Ocupacional d’Inserció (SOI) i forma part del Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus.

El Centre Ocupacional és l’alternativa dins l’àmbit dels serveis socials, a la integració d’aquelles persones que no puguin incorporar-se al sistema ordinari de treball ni a un Centre Especial de Treball perquè no disposen d’una capacitat productiva suficient per establir una relació laboral contractual.

El SOI es tracta d’un servei ocupacional diürn de caire transitori i formatiu, que atén persones amb discapacitat intel·lectual amb perfil productiu però que encara no estan en condicions d’integrar-se a la dinàmica laboral per diferents motius. Actualment, el SOI té una capacitat per a 14 places.

El Servei està adreçat específicament a potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que l’usuari del servei estigui en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d’atenció individual de l’usuari ho requereixin, l’orientació envers al Servei de Teràpia Ocupacional (STO).

Les funcions principals del SOI són

-
Ajustament personal i social: desenvolupament d'un conjunt d'activitats destinades a millorar la relació de la persona amb discapacitat amb el seu entorn social.
-
Prelaborals: tasques destinades a l'adquisició d'hàbits laborals i coneixements professionals que puguin facilitar la futura integració de la persona dins un entorn laboral.
Mitjançant un Programa General d'Activitats on es contemplen activitats pre-laborals i d’ajustament personal i social, es possibilitat al màxim el desenvolupament de les capacitats laborals, personal i socials de les persones ateses, dins d’una perspectiva de millora substancial de la seva qualitat de vida. Anualment es realitza una valoració del programa i es planifiquen les activitats que es duran a terme l’any següent.
A través d’un Programa Individual de Suport es planifiquen una intervenció i un suport personalitzat atenent les característiques i necessitats específiques de cada persona.
Si estàs interessat/ada en sol·licitar una plaça al Servei Ocupacional d’Inserció de La Fundació Rubricatus clica aquí.

Per a l'acompliment de la finalitat del servei, els professionals que componen aquest equip tècnic, desenvolupen entre d'altres, les activitats següents:

 • Taller d'autogestió
 • Manteniment d'habilitats acadèmiques funcionals
 • Informàtica
 • Educació per a la salut
 • Activitats prelaborals i ocupacionals (Costura, Neteja, Jardineria i Horticultura i Manipulats)

El Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus compta amb algunes activitats específiques creades a mida segons els perfils dels seus usuaris i usuàries. L'objecte d'aquestes activitats és possibilitar al màxim el desenvolupament de les capacitats personals i socials de les persones ateses, dins d'una perspectiva de millora substancial de la seva qualitat de vida. Fa un èmfasi especial en el tracte individualitzat i en el respecte a les opinions i decisions de les persones usuàries i les seves famílies, fomenta l'exercici d'autodeterminació, així com la satisfacció personal.

Per aquest motiu, es desenvolupen activitats que es van renovant d'acord amb els objectius a treballar i d'acord amb les preferències de les persones.

Veure les activitats

Tesiprat Serveis, el Centre Especial de Treball de La Fundació Rubricatus disposa d’una Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP). Aquest és un servei especialitzat destinat a l’atenció de persones amb discapacitat i té com a finalitat realitzar les actuacions necessàries per aconseguir la màxima autonomia personal i professional i una òptima integració en l'entorn social i cultural que faciliti al treballador/a amb discapacitat una participació plena en la seva comunitat.

Els objectius de la USAP de La Fundació Rubricatus són els següents:

 • Avaluar de la manera més fiable possible el funcionament de cada treballador del CET, usuari de la USAP, en els diferents entorns en que participa; amb la finalitat de prestar els suports necessaris que els permetin una millor qualitat de vida.
 • Ser un referent per a les famílies; de tal manera que considerin el servei un espai on poden trobar les orientacions i el suport necessari.
 • Considerar el CET com un lloc de recerca permanent, a més d’una empresa, de tal manera que sigui possible millorar les tècniques d’intervenció i, d’aquesta manera, la qualitat del servei prestat als nostres usuaris.
 • Establir la USAP com un punt de referència en l’àmbit del treball amb les persones amb discapacitat intel·lectual; per a totes aquelles persones, particulars o professionals, centres o institucions, que manifestin interès per qualsevol dels aspectes relacionats amb la nostra intervenció.

Actualment, La Fundació Rubricatus compta amb un total de 70 treballadors que també són usuaris de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional. El perfil de persones ateses per la USAP són:

-
Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
-
Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

La Fundació Rubricatus disposa d’un Servei de Suport Familiar dels usuaris i treballadors de l’entitat. Aquest servei va néixer per donar resposta a la necessitat de compartir un espai amb d’altres famílies que es troben en una situació similar, per tal de poder intercanviar experiències, rebre informació i resoldre dubtes sobre el món de la discapacitat intel·lectual. El servei se centra en diversos aspectes, dels quals destaquen:

 • Rebre informació concreta relacionada amb la discapacitat intel·lectual, servei i/o recursos
 • Compartir experiències
 • Trobar solucions conjuntes
 • Donar-se suport emocional
 • Reflexionar sobre xerrades i/o tallers organitzats per les famílies

El Servei de Suport Familiar de La Fundació Rubricatus també organitza periòdicament xerrades divulgatives a nivell local dirigides a totes les famílies amb persones amb discapacitat, tinguin o no un familiar a l’entitat. Aquestes xerrades s’organitzen en col·laboració amb el Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat del Prat de Llobregat.